Spring naar content

Terugkijken webinar & informatie Belastingplan 2023: de gevolgen voor het MKB

Terugkijken Webinar & informatie Belastingplan 2023

UPDATE: op donderdag 22 september heeft ons Webinar Belastingplan 2023 plaatsgevonden. Graag delen wij met u de informatie en de opname van het Webinar:

Mocht u naar aanleiding van ons Webinar of deze informatie vragen hebben of een persoonlijk gesprek willen plannen, neem dan gerust contact met ons op.


Oorspronkelijk bericht:

Op Prinsjesdag heeft het kabinet het Belastingplan 2023 gepresenteerd. Helaas geen goed nieuwsbericht voor het MKB. Met name de directeur-grootaandeelhouder (DGA) gaat er op achteruit. In dit nieuwsbericht zetten wij de belangrijkste items uit het Belastingplan 2023 voor de MKB-ondernemer uiteen. Houd er wel rekening mee dat de komende weken de Tweede en Eerste Kamer debatteert over het Belastingplan 2023. Dit kan leiden tot aanpassingen in de uiteindelijke fiscale wetgeving voor 2023.

Tarieven inkomstenbelasting box 1

In 2023 zullen de box 1 tarieven wijzigen:

Box 1 (2022)Belastbaar inkomenPercentage
Schijf 1Tot € 69.39837,07%
Schijf 2Vanaf € 69.39849,50%
Box 1 (2023)Belastbaar inkomenPercentage
Schijf 1Tot € 73.03136,93%
Schijf 2Vanaf € 73.03149,50%

Is jouw salaris in 2022 nog niet fiscaal optimaal vastgesteld? Dan adviseren wij dit alsnog voor 2022 en 2023 te laten doen.

De hypotheekrente is in 2023 voor iedereen nog maar aftrekbaar tegen het tarief van 36,93%. Daarnaast zal de algemene heffingskorting in het jaar 2025 worden afgebouwd.

Zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek wordt afgebouwd van € 6.310 naar uiteindelijk € 900 in 2027. Dit is een snellere en verdere afbouw dan eerder is aangekondigd. Voor het jaar 2023 bedraagt de zelfstandigenaftrek € 5.030.

Afschaffing middeling

Als sprake is van sterk wisselende jaarinkomens binnen drie jaar, dan kan het zijn dat je in aanmerking komt voor een teruggaaf door middeling. Middeling kan voordelig zijn als de inkomstenbelasting over het gemiddelde van drie jaar lager is dan de belasting over de drie losse jaarinkomens. Vanaf 2023 wordt de middelingsregeling in de inkomstenbelasting afgeschaft. Dit betekent dat het laatste tijdvak waarover middeling mogelijk is betrekking heeft op de jaren 2022, 2023 en 2024.

Afschaffing fiscale oudedagsreserve (FOR)

Per 2023 komt de FOR te vervallen. Mocht sprake zijn van een FOR, dan kan deze tot 31 december 2022 volgens de huidige regels worden afgewikkeld.

Tarieven inkomstenbelasting box 2

Per 2024 zal er een verandering plaatsvinden in het huidige box 2-regime. Het huidige box 2-tarief bedraagt 26,9% voor alle inkomsten in box 2. In 2024 zal box 2 gaan bestaan uit twee schijven:

Box 2Tarief eerste schijfLengte eerste schijfTarief tweede schijf
202226,9%
202326,9%
202424,5%€ 67.00031,0%

Vanwege het ongewijzigd box 2 tarief in 2023 is het niet nodig om een dividenduitkering in 2022 te verrichten om een belastingbesparing te realiseren.

Inkomstenbelasting box 3

Rechtsherstel 2017 t/m 2022
In het kerstarrest van 24 december 2021 oordeelde de Hoge Raad dat de toegepaste box 3-heffing vanaf het jaar 2017 in strijd is met het Europese recht. Dit oordeel houdt in dat de overheid rechtsherstel zal moeten bieden over de jaren 2017 tot en met 2022.

Hoewel Staatssecretaris Van Rij kort voor Prinsjesdag nog heeft aangegeven dat er wellicht mogelijkheden zouden worden geboden aan niet-bezwaarmakers, heeft het kabinet besloten om geen rechtsherstel voor deze groep te bieden.

Wij zullen u nog nader berichten over de inhoud van het rechtsherstel. Hierover zal een separate nieuwsbrief worden verstrekt.

Verhoging tarief en heffingsvrije vermogen
Het belastingtarief van box 3 zal in stappen van 1 procent worden verhoogd van 31 procent in 2022 naar 34% in 2025. Daartegen zal het heffingsvrije vermogen wordt verhoogd van € 50.650 naar € 57.000 per belastingplichtige. Voor partners wordt daarmee het heffingsvrije vermogen verhoogd van € 101.300 naar € 114.000.

Reëel rendement per 2026
Per 2026 zal er een nieuw box 3-stelsel worden ingevoerd op basis van reëel rendement, zoals rente, dividend en huurinkomsten en waardeontwikkelingen. Hiervan moet de uitwerking nog plaatsvinden.

Wetsvoorstel excessief lenen

Het wetsvoorstel excessief lenen bij de eigen BV is niet opgenomen in het Belastingplan 2023, maar al op 13 september jl. aangenomen door de Tweede Kamer. Als gevolg hiervan mag de DGA samen met zijn partner, kind en/of ouders per 31 december 2023 nog slechts tot € 700.000,- onbelast lenen van zijn eigen BV. Een door de BV verstrekte lening aan de DGA voor de financiering van de eigen woning is van deze regeling uitgezonderd.

Indien de openstaande schuld van de DGA samen met zijn partner, kind en/of ouders aan de eigen BV – met uitzondering van de eigenwoningschuld –  op 31 december 2023 meer bedraagt dan € 700.000,-, dan wordt dit meerdere bij de DGA (fictief) belast met 26,9% inkomstenbelasting (box 2-tarief).

Wil je deze fictieve belastingheffing voorkomen? De meest voordelige route zal voor elke DGA anders zijn. Schakel daarom met je adviseur om je eigen route te bepalen.

Vennootschapsbelasting

Per 2023 zal het tarief in de vennootschapsbelasting wijzigen:

VennootschapsbelastingTarief eerste schijfLengte eerste schijfTarief tweede schijf
202016,5%€ 200.00025%
202115%€ 245.00025%
202215%€ 395.00025,8%
202319%€ 200.00025,8%

Zoals blijkt uit bovenstaande tabel is in de afgelopen jaren veel geschoven met de schijven en tarieven in de vennootschapsbelasting. Er is daarmee geen bestendige lijn in de afgelopen jaren te zien in de tarieven voor de vennootschapsbelasting.

Om optimaal gebruik te kunnen maken van het tarief in de vennootschapsbelasting adviseren wij om contact op te nemen met je adviseur. Hierbij kan worden gedacht aan het aangaan of verbreken van een fiscale eenheid vennootschapsbelasting, dan wel de vennootschappelijke structuur te wijzigen.

Gebruikelijk loon

Afschaffing doelmatigheidsmarge
Tot en met 2022 kan bij bepaling van de hoogte van het gebruikelijk loon de zogenaamde doelmatigheidsmarge van 25% toegepast worden. Kortgezegd houdt de doelmatigheidsmarge in dat het gebruikelijk loon mag worden vastgesteld op 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Het kabinet is voornemens deze doelmatigheidsmarge volledig af te schaffen. Deze wijziging leidt ertoe dat voor alle aanmerkelijkbelanghouders die de doelmatigheidsmarge toepassen het gebruikelijk loon herzien moet worden en vanaf 2023 naar boven bijgesteld moeten worden.

Gebruikelijk loon voor startups
Aanmerkelijkbelanghouders van innovatieve startups mochten in 2022 gebruik maken van een versoepeling van de gebruikelijkloonregeling. Deze versoepeling hield in dat ze – onder voorwaarden – aan mogen sluiten bij het wettelijk minimumloon als gebruikelijk loon. Deze versoepeling vervalt per 1 januari 2023, waardoor aanmerkelijkbelanghouders van innovatieve startups aan de reguliere normen voor gebruikelijk loon vallen. Aanmerkelijkbelanghouders die in 2022 al gebruik maakten van de versoepelde regeling, kunnen hiervan gebruik blijven maken tot en met 2024.

Reiskostenvergoeding

De onbelaste reiskostenvergoeding wordt per 1 januari 2023 verhoogd van 19 cent naar 21 cent per kilometer. Per 2024 wordt deze nogmaals verhoogd tot 22 cent per kilometer.

Thuiswerkvergoeding

De onbelaste tuiswerkvergoeding wordt per 1 januari 2023 verhoogd van € 2 per dag naar € 2,13 per dag.

Werkkostenregeling

Per 1 januari 2023 wordt de vrije ruimte van de werkkostenregeling verruimd. Over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom bedraagt de vrije ruimte 1,92% (2022: 1,7%). Over het meerdere blijft het percentage van 1,18% van toepassing.

30%-regeling

De 30%-regeling is er voor werknemers die van buiten Nederland komen en tijdelijk in Nederland werken. Voldoen ze aan de voorwaarden voor de 30%-regeling? Dan betalen ze over maximaal 30% van hun loon geen belasting.

Tot nu toe kende de grondslag waarover de 30%-regeling werd toegepast geen bovengrens. Per 1 januari 2024 kan de 30%-regeling tot maximaal de Balkenende-norm (2022: € 216.000) worden toegepast. Werknemers die meer verdienen dan de Balkenende-norm, kunnen voor het meerdere niet profiteren van de 30%-regeling. Voor werknemers die in 2022 al de 30%-regeling toepassen, geldt de aftopping pas per 1 januari 2026.

Daarnaast is voorgesteld dat er per kalenderjaar een keuze gemaakt dient te worden voor toepassing 30%-regeling of vergoeding van de werkelijke extraterritoriale kosten. Een uitzondering geldt voor de eerste vier maanden van tewerkstelling.

Bestuurdersbeloning

De tot op heden geldende goedkeuring om (internationale) dubbele belastingheffing over bestuurders- en commissarisbeloningen te voorkomen zal per 2023 vervallen. Als gevolg van de goedkeuring kon de vrijstellingsmethode worden toegepast, in plaats van de verrekeningsmethode. Door de intrekking van de goedkeuring zal de verrekeningsmethode uit het betreffende belastingverdrag weer van toepassing zijn.

Voor in Nederland wonende bestuurders/commissarissen van in het buitenland gevestigde vennootschappen kan dit leiden tot een hogere belastingdruk op het inkomen. Het is daarmee van belang om je persoonlijke positie goed in kaart te brengen.

Faciliteiten inkomsten-, erf- en schenkbelasting bij verhuurd vastgoed

Voor de doorschuiffaciliteiten in de inkomstenbelasting en de bedrijfsopvolgingsregeling voor de erf- en schenkbelasting zal een wijziging plaatsvinden.

Doorschuifregelingen
Op het moment dat een ondernemer zijn onderneming staakt, dient er in beginsel in de inkomstenbelasting af te worden gerekend over de aanwezige stille en fiscale reserves. Onder voorwaarden kan een ondernemer gebruikmaken van een doorschuiffaciliteit, waarbij de inkomstenbelastingclaim over de stakingswinst wordt doorgeschoven naar de verkrijger.

Bedrijfsopvolgingsregeling
Bij de schenking of vererving van een onderneming kan een beroep worden gedaan op de bedrijfsopvolgingsregeling. Als wordt voldaan aan de voorwaarden dan wordt de verkrijging van de begiftigde (deels) vrijgesteld van schenk- of erfbelasting.

 Bij de doorschuiffaciliteit en de bedrijfsopvolgingsregeling is het van belang om een onderscheid te maken tussen ondernemings- en beleggingsvermogen. De overdracht van beleggingsvermogen wordt niet gefaciliteerd. Aangezien het kabinet heeft aangekondigd dat verhuurd vastgoed voortaan wordt aangemerkt als beleggingsvermogen. Daarbij is de uitwerking van deze gewijzigde regeling nog niet bekend gemaakt. Naar verwachting zal het kabinet in november 2022 meer duidelijkheid verschaffen over de inhoud van de regeling en de ingangsdatum van de wijziging.

Mocht het voornemen bestaan om de onderneming (deels) te schenken aan de volgende generatie of aan een derde, dan is het verstandig om de fiscale gevolgen tijdig in kaart te brengen.

Bedrijfsopvolgingsregeling

In het belastingplan 2023 is niets opgenomen over de toekomst van de bedrijfsopvolgingsregeling voor de erf- en schenkbelasting. Van belang is dat de kabinetsreactie op de CPB-evaluatie van de bedrijfsopvolgingsregeling is uitgesteld en ook pas wordt verwacht in november 2022. De bedrijfsopvolgingsregeling ligt al een geruime tijd onder vuur, waarbij geluiden opgaan om de regeling te versoberen.

Mocht het voornemen bestaan om de onderneming (deels) te schenken aan de volgende generatie of aan een derde, dan is het verstandig om de fiscale gevolgen tijdig in kaart te brengen.

Afschaffing jubelton

Ouders kunnen aan hun kinderen tussen de 18 en 40 jaar oud een schenking doen voor de eigen woning. Tot € 106.671 (2022) is over deze schenking geen schenkbelasting verschuldigd. Dit wordt ook wel de jubelton genoemd. De jubelton wordt per 1 januari 2023 verlaagd naar € 28.947.

Mocht je nog gebruik willen maken van de jubelton ad € 106.671 dan is het mogelijk om tot uiterlijk 31 december 2022 een schenking te doen met toepassing van de jubelton. Aan de jubelton zijn wel enkele voorwaarden verbonden waaraan moet worden gedacht. Onder andere dat de begiftigde de ontvangen schenking uiterlijk in 2024 dient besteed te hebben voor de eigen woning.

Voor de erf- en schenkbelasting wijzigt per 2023 de eerste tariefschijf:

Tarieven 2022Partners en kinderen(Achter)kleinkinderenOverig
€ 0 – € 130.42510%18%30%
Vanaf € 130.42520%36%40%
Tarieven 2023Partners en kinderen(Achter)kleinkinderenOverig
€ 0 – € 137.07710%18%30%
Vanaf € 137.07720%36%40%

De vrijstellingen voor de schenkbelasting wijzigen daarbij ook:

Vrijstelling schenkbelasting 202320222023
Kinderen€ 5.677€ 6.035
Kinderen (eenmalig algemeen)€ 27.231€ 28.947
Kinderen (studie)€ 56.724€ 60.298
Kinderen (woning)€ 106.671€ 28.947
Andere verkrijgers€ 2.274€ 2.417

Overdrachtsbelasting

Voor niet-woningen en het verkrijgen van woningen door rechtspersonen/particulieren die niet zelf langdurig de woning gaan bewonen, wordt het tarief per 2023 verhoogd van 8% naar 10,4%. Vanwege deze verhoging kan het aan te raden zijn om dit jaar een voorgenomen transactie nog uit te voeren.

Als wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden geldt voor woningen waarin je zelf gaat wonen het overdrachtsbelastingtarief 2%. Voor starters (tot 35 jaar) kan gebruik worden gemaakt van het 0%-tarief bij de aanschaf van een woning tot aan € 440.000.

Auto

Bijtelling elektrische auto’s
Vanaf 2023 geldt voor nieuwe elektrische auto’s een bijtelling van 16% over de cataloguswaarde, voor zover deze niet meer bedraagt dan € 30.000 (€ 35.000 in 2022). Heeft de auto een hogere cataloguswaarde dan € 30.000? Dan wordt over het meerdere het reguliere bijtellingstarief van 22% toegepast. De aftopping in de bijtelling wordt daarmee dus verlaagd.

Wijzigingen ten aanzien van bestelauto’s
Het kabinet heeft een aantal wijzingen voorgesteld wat betreft bestelauto’s. Het plan is om per 1 januari 2025 de momenteel geldende vrijstelling voor bestelauto’s af te schaffen. Hiermee wordt de grondslag voor de bpm voor bestelauto’s gelijk getrokken met die voor personenauto’s. Houd in gedachte dat het door deze wijziging interessant kan zijn – voor de bpm –  om voor 1 januari 2025 een nieuwe bestelauto aan te schaffen.

Daarnaast zal het motorrijtuigenbelasting-tarief in 2025 en nogmaals in 2026 verhoogd worden.

Btw

Het btw-tarief op zonnepanelen gaat per 2023 omlaag van 21% naar 0%. Dit tarief geldt alleen als de zonnepanelen worden geïnstalleerd op woningen of bijgebouwen van een woning, zoals een schuur. Deze maatregel is derhalve alleen bedoeld voor de particulier. Het scheelt de particulier in ieder geval een hoop administratieve lasten omdat geen btw meer hoeft worden teruggevraagd.

Energie

De tijdelijke verlaging van het btw-tarief op energie van 21% naar 9% tot en met 31 december 2022 wordt niet verlengd. Daar staat tegenover dat er momenteel gewerkt wordt aan een (tijdelijk) prijsplafond voor energie per 1 januari 2023. Hoe dit prijsplafond exact eruit komt te zien is thans nog niet duidelijk.

De belastingverlaging op benzine, diesel en LPG wordt verlengd tot en met 30 juni 2023. Daarna zal het tarief op brandstof weer geleidelijk toenemen.

Het budget voor de milieu-investeringsaftrek (MIA) en de energie-investeringsaftrek (EIA) wordt per 2023 structureel verhoogd met respectievelijk 100 mln. en 50 mln. per jaar. Deze regelingen zijn bedoeld om investeringen in milieuvriendelijke en energiebesparende bedrijfsmiddelen te stimuleren. De investeringen die in 2023 in aanmerking komen voor de MIA en EIA worden gepubliceerd op de Milieulijst 2023. Deze Milieulijst wordt normaliter in de laatste week van december bekend gemaakt. Bij vragen over de toepassing van de MIA en EIA kan contact worden opgenomen met een van onze subsidieadviseurs.

Het tarief van de vliegbelasting wordt per 2023 verhoogd van € 7,95 naar € 26,43 per vertrekkende passagier.

Coronaschulden

De in coronatijd uitgestelde belastingschulden moeten vanaf 1 oktober 2022 worden afgelost. Dit in gelijke termijnen. De uiterste betaaltermijn van de 1e termijn is 31 oktober 2022. De Belastingdienst informeert de ondernemers vóór 1 oktober over deze betalingsregeling.

De Belastingdienst brengt vanaf 1 juli jl. 1% invorderingsrente in rekening over de openstaande belastingschuld. Vanaf 1 januari 2023 wordt de invorderingsrente 2% en vanaf 1 juli 2023 3% en vanaf 1 januari 2024 4%. Het is overigens mogelijk om de opgebouwde belastingschulden versneld af te lossen.

In beginsel moet de belastingschuld binnen 5 jaar worden afgelost. Voor in de kern gezonde ondernemingen met een schuld van meer dan € 10.000,- is er echter de mogelijkheid om deze aflossingstermijn te verlengen naar 7 jaar.

Aflossing kan per maand of per kwartaal. Ook kan er eenmalig een betaalpauze van drie maanden worden benut.

Kinderopvangtoeslag

Het voornemen is om de kinderopvangtoeslag per 2025 af te schaffen. In de plaats van de kinderopvangtoeslag wordt er voor werkende ouders rechtstreeks een vergoeding uitgekeerd aan de kinderopvang. Volgens plan zal deze vergoeding gelijk zijn aan 96% van de kosten. Hierdoor betalen werkende ouders nog maar een kleine bijdrage voor de opvang van hun kinderen.

Vragen over het Belastingplan 2023?

Neem dan contact op met Jorg Massy.