Spring naar content

De Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK)

Een nieuw loot aan de stam van tijdelijke tegemoetkomingen van de overheid is de Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (“TEK”). De TEK geeft ondernemers een tijdelijke tegemoetkoming als hun energiekosten minimaal 7% van hun totale (jaar)omzet bedragen.

Voorwaarden

Wil men in aanmerking komen voor de TEK dan moet aan de volgende voorwaarden voldaan worden c.q. de volgende vragen met “ja” beantwoord worden:

  • Voldoet de onderneming, stichting of vereniging aan de Europese mkb-definitie[1]?
  • Is het bedrijf in Nederland gevestigd?
  • Is het bedrijf uiterlijk op 31 december 2022 ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel?
  • Bedragen de energiekosten minimaal 7% van de omzet in 2022?
  • Heeft de ondernemer een zakelijk energiecontract?

Periode

De ondernemer vraagt de TEK aan met terugwerkende kracht voor de periode 1 november 2022 tot 31 december 2023.

Aanvraag

De TEK kan worden aangevraagd tussen 21 maart 2023 09:00u en 2 oktober 2023 17:00u bij de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO) via de navolgde site: https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/tek

Subsidiebasis

  • Voor de TEK gelden maximum bedragen per m3 gas en kWh elektriciteit.
  • De ondernemer ontvangt maximaal € 160.000 subsidie (of per groep verbonden ondernemingen).
  • Er wordt gekeken naar het totaalbedrag per onderneming (of per groep), niet per energiecontract of per locatie.
  • De ondernemer ontvangt alleen subsidie als de modelprijs van 2023 hoger is dan € 1,19/m³ voor gas en € 0,35/kWh voor elektriciteit. Deze tarieven worden de drempelprijs genoemd. De energiekosten tot aan de drempelprijs draagt de ondernemer volledig zelf.
  • Over de energiekosten boven de drempelprijs wordt 50% subsidie verleend.

Er wordt gerekend met een minimale prijs (drempelprijs) en maximale prijs.

  Gas Elektriciteit
Drempelprijs  € 1,19  € 0,35
Maximale prijs  € 3,19  € 0,95

De RVO berekent de tegemoetkoming met een maximum bedrag. Voor gas rekent de RVO nooit meer dan  € 2,00 per m3, bestaande uit € 3,19 (maximale prijs) – € 1,19 (drempelprijs). Voor elektriciteit is dit nooit meer dan € 0,60 per kWh, bestaande uit € 0,95 (maximale prijs) – € 0,35 (drempelprijs) per kWh.

De tegemoetkoming bedraagt maximaal 50% van deze maximum bedragen. Voor gas dus 50% van € 2,00 = € 1,00 en voor elektriciteit 50% van € 0,60 = € 0,30. Het voorschot bedraagt 35% hiervan.

Dit percentage is op 20 maart 2023 verlaagd van 50% naar 35%. Dit is lager dan gebruikelijk, omdat het Centraal Planbureau inschat dat de energieprijzen gaan dalen. Zo willen de overheid het risico op achteraf moeten terugbetalen van de tegemoetkoming zo klein mogelijk houden.

Beoordelen van de aanvraag

Aanvragen gaan ten dele automatisch beoordeeld worden op basis van een computermodel dat in de eerste weken moet worden gevoed met real-time data van de eerste aanvragen. De idee is dat hiermee de snelheid van het verwerken en beoordelen van de aanvragen aanmerkelijk sneller moet gaan.

De RVO heeft de aanvraag al opengesteld, maar kan thans (we schrijven 30 maart 2023) nog niet tot het uitbetalen van voorschotten overgaan, omdat er nog geen goedkeuring voor de TEK is van de Europese Commissie. Deze goedkeuring wordt op korte termijn verwacht.

Bij de aanvraag is geen accountantsproduct nodig; dat zal het geval zijn bij de definitieve aanvraag. Veel is hierover nog niet bekend, maar de verwachting is dat aansluiting gezocht wordt bij hoe het gaat met de TVL. Vooralsnog lijkt het erop dat een accountantsproduct nodig is vanaf een tegemoetkoming van € 125.000.

Voor meer informatie zie de hiervoor vermelde site van de RVO. U kunt natuurlijk ook contact opnemen met uw adviseur.

[1] Volgens de EU-definitie heeft een MKB-onderneming minder dan 250 werknemers en bedraagt de jaaromzet minder dan € 50 miljoen of het balanstotaal minder dan € 43 miljoen euro.