Spring naar content

Nadere informatie Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid

Datum publicatie: 31 maart 2020

Dinsdag 31 maart 2020 heeft minister Koolmees van Sociale Zaken meer informatie verschaft over de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW). Via dit bericht brengen wij u graag op de hoogte van de nieuwe informatie omtrent deze NOW-regeling.

Algemeen

De NOW is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen. Hierdoor kunnen werkgevers hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. De tegemoetkoming geldt voor omzetverlies vanaf 1 maart 2020 en geldt voor de duur van drie maanden. Veel gestelde vragen over deze regeling zijn te vinden op deze website van de Rijksoverheid. Een aantal belangrijke punten benoemen wij volledigheidshalve in dit nieuwsbericht.

U heeft (zelf of via Newtone) reeds Werktijdverkorting aangevraagd

De aanvraag voor de ingetrokken wtv-regeling wordt beschouwd als een aanvraag voor de NOW. Binnenkort zal een verzoek worden gedaan om aanvullende informatie aan te leveren.

Hoe werkt de NOW?

  • Bij de aanvraag committeert de werkgever zich vooraf aan de verplichting géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt.
  • De aanvrager verwacht tenminste 20% omzetverlies.
  • De aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden.
  • De regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.
  • De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet (tot maximaal 90% van de loonsom).
  • Op basis van uw aanvraag zal UWV een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming.
  • Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest.
  • Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt nog een correctie plaats als er sprake is geweest van een daling van de loonsom.
  • Werkgevers betalen het loon aan betrokkenen werknemers 100% door als zij gebruik maken van de tegemoetkomingsregeling.

Wanneer kan ik NOW aanvragen?

Het UWV streeft ernaar om de regeling vanaf 6 april 2020 uit te kunnen voeren. De komende dagen zal vast komen te staan of deze processen tijdig geïmplementeerd kunnen worden, zodat UWV op vrijdag 3 april 2020 definitief kan vaststellen of de regeling vanaf 6 april 2020 is uit te voeren. NOW kan worden aangevraagd bij het UWV zodra de regeling is open gesteld en tot en met 31 mei 2020.

Binnen welke termijn kan ik een reactie op mijn aanvraag voor de NOW-subsidie verwachten?

UWV streeft ernaar om binnen 2 à 4 weken (de eerste termijn van) het voorschot te betalen aan de werkgever. Daarbij gaat men wel uit van een volledige aanvraag. U ontvangt in die periode ook de subsidiebeschikking.

Wat is de definitie van omzet?

Voor de definitie van omzet wordt aangesloten bij de omzetdefinitie in het jaarrekeningenrecht. Ontvangt u andere opbrengsten dan uit de verkoop, zoals uitkeringen, subsidies, renteopbrengsten en bijdragen vanuit een overheidsinstelling of andere opbrengsten, zoals giften, of declaraties vanuit zorgverzekeraars? Dan vallen deze opbrengsten voor de regeling ook onder omzet.

Hoe wordt de omzetdaling berekend?

U kunt een omzetdaling opgeven in een aangesloten meetperiode van drie maanden die start op 1 maart, 1 april of 1 mei 2020 (bijvoorbeeld van 1 april t/m 30 juni). De omzet in deze driemaands periode wordt vergeleken met een referentieperiode. Uitgangspunt is dat de referentieperiode de omzet van januari tot en met december 2019 is gedeeld door vier. Omdat de regeling eenvoudig moet zijn om snel grote aantallen aanvragen te kunnen behandelen wordt geen rekening gehouden met bijvoorbeeld seizoensinvloeden. Ondernemingen die op 1 januari 2019 nog niet bestonden hanteren een andere berekening van de omzetdaling (zie volgende alinea).

Geldt de regeling ook voor startende ondernemers?

Ja, mits er al voor 1 maart minstens een maand omzet is gedraaid. Heeft u uw bedrijf gestart na 1 januari 2019? Dan geldt voor u een andere meetperiode voor de omzetberekening dan bedrijven die heel 2019 al bestaan. Voor u geldt dat de maanden vanaf het moment uw bedrijfsuitoefening is aangevangen tot en met februari 2020 worden genomen, omgerekend naar 3 maanden. Uw omzet wordt in de driemaands periode in 2020 (meetperiode) naar rato vergeleken met de omzet vanaf de kalendermaand dat de bedrijfsuitoefening is begonnen.

Over welke periode wordt de subsidie ontvangen als de meetperiode afwijkt?

De tegemoetkoming in de loonkosten heeft altijd betrekking op de loonkosten tussen maart en mei 2020, ongeacht over welke van driemaands perioden (meetperiode) de omzet is bepaald.

Hoe moet ik een aanvraag doen als ik een concern of groep ben?

Als u onderdeel van een concern bent dan moet u de omzet(daling) van de groep of verbonden rechtspersonen tezamen opgeven om te bepalen of u in aanmerking komt voor de NOW. De werkgevers in de groep moeten dus hetzelfde percentage verwachte omzetdaling en dezelfde meetperiode kiezen. U moet wel per loonheffingennummer een aanvraag doen. Zorg dus dat u binnen de groep of de verbonden rechtspersonen hier vooraf een goede keuze in maakt.

Is een accountantsverklaring vereist?

Een accountantsverklaring is niet vereist als u een aanvraag doet voor een voorschot. In beginsel is een accountantsverklaring wel vereist bij het verzoek tot het vaststellen van de definitieve subsidie. Er wordt nog duidelijkheid gegeven onder welke grens van het subsidiebedrag een accountantsverklaring niet is vereist. Dan zal ook duidelijk worden waar de accountantsverklaring aan dient te voldoen.

Kan ik ook een aanvraag indienen voor werknemers met een flexibel contract of uitzendcontract?

Ja dat kan. De nieuwe tegemoetkomingsregeling is ook van toepassing op de loonkosten voor werknemers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft. Denk aan werknemers met een oproepcontract. Uitzendbedrijven kunnen ook voor uitzendkrachten (met of zonder uitzendbeding) die bij hen in dienst zijn een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. Zo kunnen bedrijven deze periode overbruggen zonder personeel te hoeven laten gaan.

Geldt de NOW ook voor directeur-grootaandeelhouders (DGA’s)?

DGA’s zijn doorgaans niet (verplicht) verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Hun loon telt niet mee bij het berekenen van de hoogte van de NOW-subsidie.

Hoe wordt de loonsom bepaald?

De subsidie bedraagt maximaal 90% van de loonsom. Als werkgever vraagt u de NOW aan per loonheffingennummer. De loonsom zal dus vastgesteld worden per loonheffingennummer. Ingeleende krachten (zoals payroll- en uitzendkrachten) tellen niet mee in de loonsom van het bedrijf waar ze de werkzaamheden verrichten. De loonsom bestaat uit het loon waarover de premies werknemersverzekeringen worden afgedragen, het SV-loon. Het UWV gebruikt daarbij meestal de loonsom van januari 2020. Het loon van alle werknemers die in januari 2020 bij de aanvrager in dienst waren tellen hierin mee. Voor de berekening van de subsidie telt maximaal €9.538 van het loon per werknemer mee. Bij de definitieve vaststelling van de subsidie, na afloop van de subsidieperiode, wordt de loonsom van januari 2020 vergeleken met de loonsom van de maanden maart 2020 tot en met mei 2020. Als de loonsom gedaald is, wordt de subsidie ook lager. Tot de loonsom worden niet de werkgeversbetalingen voor uitkeringen gerekend. Deze krijgt de werkgever immers al vergoed via UWV. De eventuele betaling van vakantiebijslag telt ook niet mee in de loonsom. De werkgever heeft naast het loon te maken met andere kosten voor de werknemers, zoals bijvoorbeeld pensioenpremies (zowel het werkgeversdeel als het werknemersdeel), premies voor de werknemersverzekeringen en (in veel gevallen) een reservering voor het uitbetalen van vakantiegeld. Ook deze kosten worden vergoed. Daarvoor hanteert het UWV een opslag van 30% bovenop de loonsom. Het loon van alle verzekeringsplichtige werknemers (ook zieke medewerkers) telt mee bij de berekening van de loonsom mits ze worden doorbetaald.

Wordt de maatregel na drie maanden verlengd?

Voor 1 juni 2020 wordt besloten of en onder welke voorwaarden de noodmaatregel verlengd wordt.

Wat als ik na een NOW-toekenning toch noodgedwongen mensen moet ontslaan vanwege bedrijfseconomische redenen?

Van u als werkgever wordt verwacht dat u gedurende de periode tussen 18 maart en 31 mei 2020 geen ontslagaanvraag doet bij UWV doet wegens bedrijfseconomische redenen. Schendt u deze voorwaarde door toch een ontslagaanvraag in te dienen bij UWV, dan zal UWV deze aanvraag in behandeling nemen en daarop beslissen. Bij de vaststelling van de subsidie wordt daarvoor dan wel een correctie doorgevoerd. Voor het doorvoeren van deze correctie is niet van belang of UWV de ontslagaanvraag heeft toe- of afgewezen. Bij de definitieve vaststelling van de NOW-toekenning wordt bepaald wat het loon is van de werknemers voor wie ontslag is aangevraagd. Dit loon wordt vervolgens verhoogd met 50%. Dit loon plus de vermeerdering van 50% wordt vervolgens in mindering gebracht op de totale loonsom op grond waarvan de uiteindelijke hoogte van de subsidie wordt gebaseerd. Hiermee wordt tot uitdrukking gebracht dat niet-naleving van de voorwaarde om geen ontslag aan te vragen gevolgen heeft voor de hoogte van de subsidie.

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, twijfel dan niet om contact met ons op te nemen via support@newtone.nl.