Spring naar content

Newtone Adviesreeks – Value Based Management

Voor u ligt de 2019 uitgave van de Newtone Advies Reeks “Value Based Management”, tools voor optimalisatie van de aandeelhouderswaarde van een onderneming.
Value Based Management is een deel van het vakgebied Valuation, dat zich richt op de waardecreatie binnen ondernemingen, het optimaliseren van de waarde door goed management en het kennen van de tools om waarde-groei te realiseren.

Wilt u het gehele boek downloaden (PDF)? Vul dan het formulier onderaan deze pagina in.

Deze uitgave is verzorgd door Newtone Financial Advisory, een groeiend onderdeel van de dienstverlening door onze organisatie, momenteel geleid door 7 waarderingsdeskundigen die op dit gebied de advisering aansturen. De maatschap bestaat uit de samenwerkende groepen van Newtone Accountants en Belastingadviseurs, Newtone Legal en Newtone Financial Advisory.

Enkele jaren terug is de uitgave “Waardebepaling van Ondernemingen” in onze reeks gepubliceerd, waarin het basisbeginsel van een waardering van nietbeursgenoteerde ondernemingen aan de orde is gekomen. Waardering van ondernemingen krijgt een steeds prominentere rol binnen de bedrijfseconomie en blijft een jong vakgebied, dat in ontwikkeling is. De ontwikkelingen binnen ons vakgebied, maar ook de toepassingsmogelijkheden van ‘valuation’ binnen een optimale bedrijfsvoering alsmede – in de persoon van universitair docent Valuation Joy van der Veer – onze connectie met TIAS, de managementschool verbonden aan Tilburg University, hebben geleid  tot het uitbrengen van deze uitgave met meer verdieping en meer focus op waardecreatie.

Waardecreatie speelt altijd, niet alleen bij een beoogde participatie, een management buy-out of bij een verkoop van de gehele onderneming. Door de tools van waardecreatie te begrijpen, wordt een onderneming stabieler, minder risicovol, minder gevoelig voor een crisis, een grote cliënt of een grote opdrachtgever of minder afhankelijk van werkkapitaalinvesteringen of enkele MT-leden. Ondernemingen die door middel van Value Based Management deze risico’s en afhankelijkheden weten te beperken, creëren een stabieler en meer waardevol bedrijf. Dat is goed bij verkoop, maar ook belangrijk voor de baanzekerheid van medewerkers en de relaties met leveranciers. Zelfs accountantskosten zijn lager als de onderneming zijn risico’s beter beheerst met de tools van Value Based Management.

Volgens de huidige inzichten dient een waarderingsrapport te worden gebaseerd op schattingen van toekomstige kasstromen (Discounted Cash Flow (DCF)-methode). Deze methode gaat uit van het geld genererend vermogen van de onderneming in de toekomst, door de verwachte toekomstige kasstromen contant te maken tegen de relevante vermogenskostenvoet. Bij de bepaling van deze vermogenskostenvoet wordt rekening gehouden met de risico’s die verbonden zijn aan de te realiseren toekomstige kasstromen.

Value Based Management kijkt naar de variabelen die een rol spelen bij de kasstromen en de vermogenskostenvoet welke weer mede wordt bepaald door de risico’s verbonden aan de kasstromen.

Werd tot enkele jaren geleden bij waarderingen op basis van toekomstige verwachte kasstromen bij de bepaling van de vermogenskostenvoet vooral en vaak alleen gekeken naar een top-down benadering, waarbij de marktrendementen werden gecorrigeerd voor individuele risico’s. De huidige stand van zaken binnen ons vakgebied is dat een bottom-up benadering snel terrein wint, van waaruit de kasstromen van de onderneming zelf en de risico’s en gevoeligheden van deze kasstromen als een waardering worden bepaald en de elementen worden onderkend, welke tot een lagere of hogere waardering kunnen leiden.

Niet alleen de bottom-up benadering is relatief nieuw binnen het vakgebied, ook het onderkennen van reële opties binnen de bedrijfsvoering, het kunnen berekenen van de risico’s van surséance en faillissement en het onderkennen van de afnemende meeropbrengsten in de tijd van een rendementsvoorsprong van een bedrijf ten opzichte van de markt, waar op termijn het rendement op het geïnvesteerd vermogen veelal afneemt tot het vereist rendement, bij het investeren in de dergelijke onderneming. Met alle onzekerheden en nog verder te ontwikkelen inzichten binnen
het vakgebied is het voor onze adviseurs, voor onze relaties en last but not least voor onze cliënten van groot belang de ontwikkelingen en nieuwe inzichten te (onder)kennen, de tools van waardecreatie te leren beheersen en te weten hoe de risico’s binnen de bedrijfsvoering te mitigeren. Een geweldig vakgebied om dagelijks over te adviseren, weliswaar nooit met direct aanwijsbare resultaten ‘morgen’, maar met essentiële veranderingen en inzichten voor de onderneming en de ondernemer ‘overmorgen’.

Het is aan ons om de ondernemer te overtuigen van het grotere nut voortvloeiend uit de betere bedrijfsvoering. Deze uitgave kan hierbij ondersteunen. Het leidt tot een analyse van de sterke en zwakke onderdelen van de betreffende onderneming, welke factoren leiden tot een verhoging respectievelijk tot een verlaging van de waarde van de onderneming. Indien dergelijke
factoren tijdig in kaart worden gebracht, kunnen bijsturingsmaatregelen getroffen worden.

Deze uitgave is tot stand gekomen op basis van de eerdere uitgave inzake Waardebepaling en met aanvullende bijdragen van W.J. (Joy) van der Veer MSc MBV MiF AA RV, adviseur bij de vestiging Delft en verbonden als docent aan TIAS, E. (Ernst) Andriessen MSc MBV RV, adviseur bij de vestigingen Delft en Woerden en J. (Jeroen) Rozema MSc, eveneens adviseur bij de vestigingen Delft en Woerden. De contactpersonen op het gebied van business valuation zijn hierna met foto weergegeven.

Deze uitgave is met de meest grote zorg samengesteld; wij aanvaarden echter geen enkele aansprakelijkheid voor gebruik van de inhoud daarvan. Benadrukt zij dat waardering van de onderneming en het onderkennen van de tools voor waardecreatie van geval tot geval moeten worden beoordeeld.