Spring naar content

Tweede Kamer neemt aangepast Belastingplan 2023 aan

Op 10 november nam de tweede kamer het Belastingplan 2023 aan. Gedurende de parlementaire behandeling van het Belastingplan 2023 zijn nog een aantal aanvullende wijzigingen doorgevoerd. In dit bericht lichten we deze toe.

Klik hier om de belangrijkste onderdelen van het Belastingplan 2023 te lezen.

Verhogen vrije ruimte WKR

Conform het oorspronkelijke voorstel zou de vrije ruimte in de werkkostenregeling (WKR) met ingang van 1 januari 2023 worden verhoogd met 0,22% naar 1,92% over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom. Uiteindelijk zal de vrije ruimte voor het jaar 2023 verder worden verruimd tot 3% over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom. Vanaf 2024 vervalt de tijdelijke verhoging en geldt het percentage van 1,92%.

Uitsluiten boeten als negatief loon

Er wordt expliciet geregeld dat boeten, dwangsommen en geldsommen die worden opgelegd aan of verhaald op een werknemer en voor rekening komen van deze werknemer niet op het loon in mindering kunnen worden gebracht.

Aanpassing dekking vrijstelling bestelauto’s 

Aanpassing dekking vrijstelling bestelauto’s in de zin van de Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992 (MRB). De MRB-tariefsverhogingen voor de motorrijtuigenbelasting voor bestelauto’s van ondernemers voor 2025 en 2026 van 15%, en 6,96% gaan niet door.

Verhoging van de kansspelbelasting; en verhoging van de tabaksaccijns

De kansspelbelasting wordt met 0,3%-punt verhoogd met ingang van 1 januari 2023 en het tarief van de specifieke accijns op rooktabak wordt met ingang van 1 april 2023 aanvullend verhoogd met € 3 per 1.000 gram rooktabak.

Willekeurige afschrijving in 2023 (?)

Tot slot zijn er nog een aantal aanvullende wijzigingen voorgesteld die nog niet zijn aangenomen, maar nog moeten worden opgenomen in een apart wetsvoorstel (dat nog moet worden goedgekeurd door het parlement). Het betreft hier o.a. de mogelijkheid tot willekeurige afschrijving (een regeling zoals we die eerder hebben gekend in de kredietcrisis (o.a. jaren 2009, 2020 en 2011).

Normaal gesproken moet op bedrijfsmiddelen meerdere jaren worden afgeschreven, waarbij fiscaal minimaal in 5 jaar moet worden afgeschreven (dus 20% per jaar). De staatssecretaris heeft nu echter in een brief de mogelijkheid van willekeurig afschrijven aangekondigd voor investeringen in nieuwe bedrijfsmiddelen in 2023. Maximaal 50% van de investering mag op grond hiervan direct ten laste van uw fiscale winst worden gebracht. De resterende 50% moet regulier worden afgeschreven. De regeling gaat zowel gelden voor de inkomstenbelasting als vennootschapsbelasting. De regeling gaat enkel gelden voor aangewezen bedrijfsmiddelen die niet eerder in gebruik zijn genomen (dus nieuw zijn).

De willekeurige afschrijving mag niet worden toegepast op o.a.:

  • Vliegtuigen, gebouwen, (woon)schepen, vervoermiddelen: bromfietsen, motoren, personenauto’s die niet bestemd zijn voor beroepsvervoer over de weg (tenzij elektrische personenauto’s);
  • Immateriële activa, zoals quota, goodwill, vermogensrechten etc.;
  • Bedrijfsmiddelen die hoofdzakelijk bestemd zijn voor verhuur aan derden;

De mogelijkheid van gedeeltelijke willekeurige afschrijving gaat alleen gelden voor investeringsverplichtingen die in 2023 zijn aangegaan of voortbrengingskosten die in 2023 zijn gemaakt. Doorslaggevend hierbij is het moment van tekenen van een offerte of opdrachtbevestiging. In beginsel lijkt het dus aantrekkelijk om investeringen uit te stellen naar 2023 danwel voorgenomen investeringen van 2024 naar voren te halen (2023). Hierbij dient uiteraard ook rekening gehouden te worden met andere regelingen zoals de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek en herinvesteringsreserve.

Meer weten over wat het Belastingplan 2023 voor u betekent? Neem contact op met Belastingadviseur Esther Leenders of met uw persoonlijk adviseur.