Spring naar content

Vaststellen jaarrekening

Ontdek hoe onze deskundige begeleiding bij het vaststellen van uw jaarrekening u voorbereidt op de toekomst.

Klaar voor de toekomst

Met nauwkeurigheid en efficiëntie zorgen we ervoor dat uw financiële overzichten niet alleen aan de huidige normen voldoen, maar ook klaar zijn om de uitdagingen van morgen aan te gaan.

Wettelijke regels

De wet schrijft voor dat alle bestuurders en commissarissen (indien deze er zijn) van een vennootschap de opgemaakte jaarrekening moeten ondertekenen. Wij verzoeken u daarom om de jaarrekening op de laatste pagina te laten ondertekenen en dit exemplaar te bewaren in uw archief. 

Notulen aandeelhouders vergadering 

Voor de vastlegging van enkele formele zaken (bijvoorbeeld decharge directie en uitstel opmaken jaarrekening volgend jaar)  zijn notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders vereist. Indien alle aandeelhouders tevens bestuurder van de vennootschap zijn, wordt de jaarrekening door deze ondertekening gelijktijdig vastgesteld.

Indien u gebruikmaakt van ons ondertekening platform, kunnen de aandeelhouders via de digitale weg “ondertekenverzoek van Newtone” de notulen tekenen. Wij ontvangen deze getekende notulen dan ook rechtstreeks in onze dossiers.

Deponeren jaarrekening  

Binnen 8 dagen na de vaststelling van de jaarrekening dient het publicatierapport bij de Kamer van Koophandel digitaal gedeponeerd te worden. Op korte termijn ontvangt u van ons het verzoek per email om het publicatierapport via ‘Ondertekenverzoek’ van Newtone te accorderen. Het door u goedgekeurde publicatierapport zal vervolgens direct digitaal naar de Kamer van Koophandel gestuurd worden.

Deponeertermijnen

De specifieke termijnen voor deponeren zijn afhankelijk van de soort rechtspersoon. Voor de B.V. (Besloten vennootschap) – als de meest voorkomende rechtspersoon – gelden de volgende regels:

Binnen 5 maanden na afloop van het boekjaar maakt het bestuur de jaarrekening op en legt deze voor aan de aandeelhouders. De aandeelhouders verlenen het bestuur maximaal 5 maanden uitstel in geval van bijzondere omstandigheden.

De aandeelhouders hebben vervolgens 2 maanden de tijd voor het vaststellen van de jaarrekening. De jaarrekening dient uiterlijk 8 dagen na vaststelling bij de Kamer van Koophandel te zijn gedeponeerd. Is het boekjaar gelijk aan het kalenderjaar, dan is de uiterste deponeerdatum dus 8 augustus (5 maanden + 2 maanden + 8 dagen). Bij maximaal uitstel is dit 31 december (5 maanden + 5 maanden + 2 maanden).

Heeft u nog vragen over het vaststellen en deponeren van de jaarrekening, dan kunt u zich wenden tot uw accountant van Newtone.

 

Onze vakspecialist staat voor u klaar in regio