Spring naar content

Testament

Bent u door een ongeval of door ziekte tijdelijk of langdurig niet in staat uw bedrijf te runnen? Wie behartigt dan uw financiële en zakelijke belangen? Dit kunt u vooraf regelen met een levenstestament.

 

 

Wat is een levenstestament?

Een levenstestament is een soort volmacht: u (als volmachtgever) wijst in een notariële akte een vertrouwenspersoon (gevolmachtigde) aan. Deze persoon mag namens u handelen en beslissen indien u dat, door ziekte of ongeval, zelf niet meer kunt. U kunt aanwijzingen en instructies toevoegen, zodat uw vertrouwenspersoon in zo’n situatie alles volgens uw wensen kan regelen.

Vertrouwen

Meestal bestaat een levenstestament uit twee onderdelen:

  • de behartiging van uw financiële en zakelijke belangen (waaronder uw onderneming);
  • de behartiging van uw persoonlijke en medische belangen.

Het is belangrijk dat u iemand aanwijst in wie u het volste vertrouwen in heeft en die uw belangen goed kan behartigen.

Tip 1:

U kunt meerdere gevolmachtigden aanwijzen en zo een taakverdeling maken: bijvoorbeeld uw partner voor uw persoonlijke financiën/medische beslissingen en uw compagnon voor uw zakelijke belangen (uw onderneming). U kunt ook meerdere personen aanwijzen als u het prettiger vindt dat meerdere personen samen moeten beslissen.

Tip 2:

Het is ook mogelijk om een toezichthouder aan te wijzen die controleert of uw gevolmachtigde in uw belang heeft gehandeld. Hiermee wordt het risico op misbruik van de volmacht verder verkleind.

Zelf de regie houden

Bent u blijvend niet meer in staat om te handelen (‘wilsonbekwaam’) en heeft u geen levenstestament opgesteld? Dan krijgt u te maken met de wettelijke bescherming (bewind, curatele en mentorschap). De kantonrechter benoemt dan iemand die uw financiële en/of medische belangen gaat behartigen en houdt ook toezicht. Met een levenstestament kunt u dit voorkomen en houdt u zelf de regie in handen, zodat de zaken volgens uw wensen worden geregeld door een door uzelf gekozen persoon.

Geen testament

Het levenstestament is geen ‘normaal’ testament. Het gaat dus niet over wat er met uw bezittingen en schulden moet gebeuren na overlijden. Dit wordt geregeld in een testament of – als dat er niet is – door het wettelijk erfrecht.

Onze adviseur staat voor u klaar in regio