Spring naar content

ATAD 3 – Europese aanpak doorstroomvennootschappen

De Europese commissie heeft met ATAD 3 een richtlijn tegen doorstroomvennootschappen (brievenbusfirma’s) bekend gemaakt. Doel van deze richtlijn is het bestrijden van oneigenlijk gebruik van dergelijke vennootschappen. Kwalificeert de vennootschap als doorstroomvennootschap dan kunnen verdragsvoordelen en EU-richtlijnvoordelen (zoals de deelnemingsvrijstelling) worden ontzegd. Daarnaast zullen (o.a.) de gegevens van de vennootschap automatisch worden uitgewisseld met andere EU-lidstaten. Ook zal belastingheffing op het niveau van de aandeelhouder plaatsvinden in plaats van op het niveau van de vennootschap zelf. De beoogde inwerkingtreding van dit voorstel is 1 januari 2024.

Kwalificatie als doorstroomvennootschap

In beginsel kwalificeert een vennootschap als doorstroomvennootschap als zij in de voorgaande twee belastingjaren:

  1. Ten minste 75% van haar inkomen behaalt met passieve inkomsten (zoals rente -en dividendinkomsten); en
  2. Ten minste 60% van haar inkomen behaalt uit grensoverschrijdende transacties of 60% van haar goederen met een boekwaarde hoger dan € 1 miljoen buiten haar vestigingsland houdt; en
  3. De administratie van de dagelijkse gang van zaken en de besluitvorming over significante functies uitbesteedt aan derden.

Rapportageverplichting

Een vennootschap die kwalificeert als doorstroomvennootschap moet vervolgens in haar winstbelastingaangifte verplicht onderbouwd rapporteren dat zij voldoende economische aanwezigheid (ook wel substance genoemd) heeft om niet te worden geconfronteerd met de gevolgen van ATAD 3. Het niet of onjuist voldoen aan de rapportageverplichting kan leiden tot een boete van ten minste 5% van de omzet van de doorstroomvennootschap. Als er geen substance kan worden aangetoond, zijn er fiscale sancties, tenzij een geslaagd beroep op één van de tegenbewijsregelingen kan worden gedaan.

Hoe kunnen wij u helpen?

Zoals genoemd, kan de kwalificatie als doorstroomvennootschap leiden tot de ontzegging van bepaalde voordelen die volgen uit de belastingverdragen en EU-richtlijnen.

Newtone helpt u graag bij het bepalen van de gevolgen van ATAD 3 voor u en uw vennootschap. Zo kunnen wij toetsen of uw vennootschap voldoet aan de minimale vereisten van de nieuwe richtlijn. Daarna kunnen wij u adviseren over de wijze waarop u het beste op deze wetgeving kunt anticiperen. Ook houden we u op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.