Spring naar content

Thuiswerkende grensarbeiders: de stand van zaken vanaf 1 juli 2023

Thuiswerken-grensarbeiders-stand-van-zaken-per-1-juli-2023

Hoofdregel: werknemer is sociaal verzekerd in zijn werkland

Doorgaans is een werknemer verzekerd in het land waar hij werkzaam is. Dit betekent dat als een werknemer zijn dienstbetrekking uitsluitend in Nederland uitoefent, dat hij in Nederland sociaal verzekerd is. In dit geval dient u als werkgever Nederlandse sociale zekerheidspremies af te dragen aan de Belastingdienst en kan de werknemer een beroep doen op Nederlandse sociale zekerheidsvoorzieningen.

Uitzondering: wanneer de werknemer in meerdere EU-lidstaten werkt

Als een werknemer zijn dienstbetrekking in meer dan één lidstaat van de Europese Unie (EU) uitoefent, dan geldt dat hij in beginsel sociaal verzekerd is in zijn woonland als hij daar een substantieel deel van zijn werkzaamheden (doorgaans minimaal 25%) verricht. Deze regel geldt in beginsel ook voor werknemers die werken voor een in Nederland gevestigde werkgever, maar niet in Nederland wonen (‘grensarbeiders’). Als een grensarbeider zijn dienstbetrekking voor een substantieel deel vanuit huis uitoefent, dan kan dit met zich brengen dat de werknemer in zijn woonland sociaal verzekerd is. Als de werknemer in zijn woonland sociaal verzekerd is in plaats van in Nederland, dan kan hij in beginsel géén beroep doen op de Nederlandse sociale zekerheidsvoorzieningen. Hij is dan toegewezen op de sociale zekerheidsvoorzieningen van zijn woonland. Voor u als werkgever betekent dit dat u in beginsel géén Nederlandse sociale zekerheidspremies moet afdragen aan de Belastingdienst. Mogelijk bent u wel sociale zekerheidspremies in het woonland van uw werknemer verschuldigd.

Vanaf 1 juli 2023: Kaderovereenkomst voor telewerkende grensarbeider

Tot 1 juli 2023 golden aparte regelingen als gevolg van de COVID-19 crisis op basis waarvan een grensarbeider sociaal verzekerd kon blijven in het vestigingsland van zijn werkgever. Deze regelingen zijn per 1 juli 2023 afgelopen. Om ervoor te zorgen dat een werknemer vanaf 1 juli 2023 sociaal verzekerd mag blijven in het vestigingsland van zijn werkgever, kan onder voorwaarden een beroep worden gedaan op de op 1 juli 2023 in werking getreden Kaderovereenkomst. Met behulp van de Kaderovereenkomst kan een grensarbeider alsnog sociaal verzekerd blijven in het land waar zijn werkgever is gevestigd. De Kaderovereenkomst is van toepassing op werknemers die:

  • Uitsluitend structureel grensoverschrijdend telewerken in hun woonland, en;
  • minder dan 50% van de arbeidstijd grensoverschrijdend telewerken voor één werkgever (of meer indien statutaire zetel in dezelfde lidstaat), en;
  • géén (structurele) werkzaamheden uitoefenen in een derde land, en;
  • een beroep hebben gedaan op toepassing van de Kaderovereenkomst.

Tenslotte kan de Kaderovereenkomst alleen worden toegepast als zowel het woonland als het werkland de Kaderovereenkomst hebben ondertekend. Op dit moment hebben (o.a.)  Duitsland, België, Nederland en Luxemburg de Kaderovereenkomst ondertekend.

Fiscale impact?

De Kaderovereenkomst ziet enkel op de sociale zekerheidspositie van werknemers. Over de fiscale gevolgen van het thuiswerken van grensarbeiders zijn nog geen afspraken gemaakt. Wel is het voornemen er om ook hierover afspraken te maken met omringende landen.

Tenslotte

Heeft u grensarbeiders in dienst en wil u bekijken of de Kaderovereenkomst in uw geval van toepassing kan zijn? Neem dan contact met ons op.

Ook interessant

Gerelateerde berichten Berichten

Blijf op de hoogte dankzij de inzichten van onze specialisten. Lees nieuws en blogs over ‘dienst’ die nieuwe invalshoeken bieden op actuele onderwerpen.