Spring naar content

Voorstel nieuwe wijze van belastingheffing (privé)vermogen in box 3

Uitgerekend op kerstavond van het afgelopen jaar kwam de Hoge Raad met oordeel dat het huidige box 3- stelsel in strijd is met het eigendomsrecht en discriminatieverbod van het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens. Na meerdere waarschuwingen aan het adres van de wetgever besloot de Hoge Raad nu zelf in te grijpen en rechtsherstel te plegen. Vanaf nu dient de box 3-heffing zo veel mogelijk aan te sluiten bij het werkelijk behaalde rendement. De regering heeft onlangs een voorstel gedaan hoe de nieuwe regels eruit zouden moeten gaan zien.

Herstel met betrekking tot belastingjaren 2017 t/m 2020

De regering heeft uit meerdere varianten gekozen en besloten om het vermogen voor deze oude jaren te gaan belasten via de zogenaamde “spaarvariant”. De ongeveer 60.000 belastingplichtigen die tijdig bezwaar hebben gemaakt tegen de belastingheffing box 3 over de jaren 2017 tot en met 2020 krijgen vóór 4 augustus van dit jaar rechtsherstel via deze variant. Wat houdt deze spaarvariant in?

De spaarvariant

In deze variant wordt aangesloten bij de werkelijke vermogensmix. Ook wordt (net zoals onder het oude stelsel) belasting geheven over de bezittingen in box 3 gebaseerd op forfaitaire rendementen. Deze zijn voor zover nu bekend:

  • Voor het spaargeld wordt uitgegaan van een forfaitair rendement op basis van de actuele spaarrente (van 0,25% in 2017 tot 0,01% in 2021), die bijna nul is.
  • Bij het vaststellen van het forfaitair rendement van beleggingen wordt uitgegaan van het meerjarige gemiddelde rendement op beleggingen (van 5,39% in 2017 tot 5,69% in 2021).
  • Voor schulden wordt aangesloten bij de hypotheekrente (van 3,43% in 2017 tot 2,46% in 2021).

Als deze nieuwe berekening in het voordeel van de belastingplichtige uitpakt, ontvangt de belastingplichtige rechtsherstel. Dit ter grootte van het verschil tussen de oorspronkelijk berekende box 3-heffing en de nieuwe berekening op grond de spaarvariant. Deze spaarvariant zal overigens ook voor de belastingjaren 2021 t/m 2022 gaan gelden.

Wie komt in aanmerking voor de compensatieregeling?

Belastingplichtigen die bezwaar hebben gemaakt tegen de box 3-heffing over de belastingjaren 2017 t/m 2020. Zij ontvangen voor 4 augustus automatisch rechtsherstel op basis van de spaarvariant. Het rechtsherstel gaat ook op voor nog niet opgelegde aanslagen (met name ten aanzien van recente jaren 2020 t/m 2022).

Belastingplichtigen die niet op tijd bezwaar hebben ingediend, worden op dit moment nog niet gecompenseerd. De Staatssecretaris wacht daarbij een uitspraak van de Hoge Raad af. Deze uitspraak wordt medio oktober van dit jaar verwacht.

Toekomstige box 3-heffing

Doelstelling is om uiteindelijk voor de box 3-heffing aan te gaan sluiten bij het daadwerkelijke rendement. Aangezien het technisch voor de belastingdienst niet mogelijk zou zijn om de box 3-heffing al per 1 januari 2023 aan te passen naar het werkelijk rendement is voor deze jaren gekozen spoedwetgeving in te voeren. Hierbij werkt het kabinet aan een uitwerking van de spaarvariant voor de jaren 2023 en 2024.

Vanaf 2025 zou de nieuwe box 3-heffing dan moeten zijn ingevoerd op basis van het werkelijke rendement. De exacte invulling hiervan is nog niet bekend. Het belasten van het werkelijke rendement betekent dat naast de reguliere inkomsten als rente, dividend of huur ook over zowel gerealiseerde als ongerealiseerde waardeontwikkelingen van bezittingen in het jaar belasting zal worden geheven.

Wat betekent dit voor u?

In de komende tijd zal meer duidelijk worden over de hersteloperatie van box 3 en wijze van belastingheffing voor de komende jaren. Na de uitspraak van de Hoge Raad medio oktober 2022 zal blijken of alle belastingplichtigen met box 3-vermogen vanaf 2017 gecompenseerd zullen worden.

In de tussentijd houden wij u op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen en eventuele acties die wij ondernemen. Vragen over deze ontwikkelingen en de mogelijke gevolgen voor uw situatie? Neem dan contact op met uw Koenen en Co adviseur of met onze belastingadviseurs Steef Vasen of Lars Voskuilen.

Over Koenen en Co Accountants en Adviseurs

Koenen en Co wil haar klanten altijd een stap voor zijn. Om ze optimaal te kunnen ondersteunen met wat ze nodig hebben voor hun bedrijfsvoering. Dat houdt dus in dat wij er zijn, voordat u ons nodig heeft.

Meer weten? Lees hier meer over ons.

Ook interessant

Gerelateerde berichten Berichten

Blijf op de hoogte dankzij de inzichten van onze specialisten. Lees nieuws en blogs over ‘dienst’ die nieuwe invalshoeken bieden op actuele onderwerpen.