Spring naar content

Update belastingheffing box 3 – deel 1

In onze eerdere nieuwsitems hebben wij onder andere de nieuwe wijze van belastingheffing in box 3, namelijk de spaarvariant, toegelicht. Inmiddels is deze nieuwe berekening in de systemen van de Belastingdienst verwerkt. In deze nieuwsflits geven we de planning van het rechtsherstel en de mogelijkheden die open staan voor een vervolgprocedure ten aanzien van de nieuwe vermogensrendementsheffing.

 Hoe zag/ziet de planning van het rechtsherstel eruit?

Op 28 april 2022 is de planning voor het rechtsherstel box 3 bekend geworden. De planning is als volgt:

  1. Uiterlijk op 15 november 2022 zullen de bezwaarmakers tegen de box 3 heffing over 2017 tot en met 2020 de beschikking ontvangen, met het hun geboden rechtsherstel.
  2. Vanaf 22 augustus 2022 volgen – vervolgens in fasen – de definitieve aanslagen die worden opgelegd op basis van de aangiften over 2021.
  3. Medio september 2022 wordt gestart met het herstel van aanslagen over de jaren 2017-2020 die op 24 december 2021 nog niet onherroepelijk vaststonden.
  4. Vanaf medio oktober 2022 worden over 2017-2020 aanslagen IB opgelegd in de gevallen waarin die aanslag nog niet was opgelegd.

Op 30 juni 2022 is het Besluit rechtsherstel box 3 in de Staatscourant gepubliceerd. De definitieve aanslagen over 2022 die te zijner tijd volgen, zullen volgens het reguliere aanslagproces in 2023 worden opgelegd. Voor de belastingjaren 2023, 2024 en 2025 wordt overbruggende wetgeving voor box 3 ontworpen, vanaf het belastingjaar 2026 heeft men in de planning om te komen tot een box 3 stelsel op basis van werkelijk rendement.

2. Weer bezwaar of beroep aantekenen?

2a  Reeds vaststaande aanslagen: niet-bezwaarmakers

Indien u geen massaal bezwaar heeft gemaakt tegen de definitieve aanslagen van de betreffende jaren, ontvangt u geen rechtsherstel. U kunt alsnog een verzoek ambtshalve vermindering indienen, maar dit zal worden afgewezen. Staatssecretaris Van Rij heeft namelijk met Prinsjesdag bekend gemaakt dat het kabinet de prioriteit legt bij het ondersteunen van de koopkracht van burgers en niet bij het bieden van rechtsherstel aan niet-bezwaarmakers.

2b  Reeds vaststaande aanslagen: wel bezwaar gemaakt – 2017 t/m 2020

Indien u wel bezwaar heeft gemaakt, heeft u mogelijk rechtsherstel ontvangen. Tegen de wijze van rechtsherstel zijn inmiddels weer procedures aangespannen. Namelijk omdat ook bij de nieuwe methode (rechtsherstel) nog steeds wordt uitgegaan van een forfaitair rendement en niet van het werkelijk behaalde rendement. Dat roept de vraag op of tegen de wijze van rechtsherstel eventueel bezwaar of beroep moet worden aangetekend.

Dat zou kunnen indien u verwacht dat uw werkelijke rendement aanzienlijk lager is dan het forfaitaire rendement (zoals opgenomen op uw aanslag). Via het indienen van een bezwaarschrift kan dan worden verzocht om de belasting over uw vermogen in box 3 te heffen naar het werkelijke rendement. De bewijslast ligt bij u, hetgeen betekent dat u dient aan te tonen dat uw werkelijk behaalde rendement lager is dan het forfaitaire rendement (/dan het rechtsherstel). Indien u alléén banktegoeden en spaargeld heeft, dan is het naar onze mening niet zinvol om bezwaar te maken, omdat dit forfait nagenoeg altijd overeenkomt met de werkelijke spaarrente.

Op dit moment bestaat er nog onduidelijkheid of het werkelijk behaalde rendement alleen bestaat uit het directe rendement (zoals bijvoorbeeld rente, dividend of huurbaten) of dat het ook ziet op het indirecte rendement (zoals ongerealiseerde waardestijgingen). Wij verwachten dat hier in de loop van de tijd meer duidelijkheid over zal komen.

 Voor de massaal bezwaarprocedure geldt dat tegen het geboden rechtsherstel geen bezwaar of beroep kan worden ingesteld. Wel kan een verzoek om ambtshalve vermindering worden ingediend als men meent dat het rechtsherstel onvoldoende is. Het indienen van een verzoek om ambtshalve vermindering kan tot uiterlijk vijf jaren na afloop van het belastingjaar. Over 2017 dient een verzoek om ambtshalve vermindering bijvoorbeeld uiterlijk per 31 december 2022 te zijn ingediend. Op dit verzoek wordt vervolgens bij beschikking besloten en tegen die beschikking staat vervolgens volgens de normale regels bezwaar en beroep open.

2c  Nog niet vaststaande aanslagen: aanslagen over 2021 (en 2020)

Tegen de definitieve aanslagen 2021 (en eventueel 2020) kan op normale wijze bezwaar en of beroep worden ingesteld. Dit betekent dat het bezwaar kan worden ingediend tot 6 weken na dagtekening van de definitieve aanslag.

3. Inschatting maken

Bezwaar aantekenen kan alleen zinvol zijn indien – naar uw inschatting – het werkelijke rendement aanzienlijk lager ligt dan het in aanmerking genomen rendement (zoals op uw aanslag is vastgesteld). Het is dus noodzakelijk dat u een inschatting maakt of de baten (box 3 besparing) op kunnen wegen tegen de kosten van een bezwaarprocedure. Het is daarbij wel van belang dat u er rekening mee houdt dat er voorlopig nog wel wat onzekerheden zijn. Zo is de wijze van berekening van het werkelijke rendement – zoals hiervoor (onder punt 3) genoemd nog niet zeker. Ook bestaat geen garantie dat de Belastingdienst daadwerkelijk aan het bezwaar tegemoet zal komen.

Indien u bezwaar wilt laten maken of indien u nog vragen heeft naar aanleiding van dit artikel, neem dan, mede gelet op bovengenoemde termijnen, contact op met Lars Voskuilen (l.voskuilen@koenenenco.nl) of Marlein Heunen (m.heunen@koenenenco.nl).

Zie ook onze eerdere nieuwsitems over de nieuwe wijze van belastingheffing in box 3:

Nieuwsitem 1: Gevolgen box 3 arresten uitspraak 20 mei 2022
Nieuwsitem 2: Voorstel nieuwe wijze van belastingheffing privévermogen in box 3

Ook op de website van de Belastingdienst kunt u hierover meer lezen.

Over Newtone Fiscaal & Financieel advies

In de huidige tijd is verandering de enige constante. Toch wilt u dat uw fiscale en financiële zaken goed geregeld zijn, ook op de lange termijn. Voor uw totale financiële planning, maar ook voor specifieke zaken zoals bedrijfsstructurering, pensioen en  levensverzekeringen, hypotheken, btw-advies en advies omtrent loonheffingen alsmede estate planning. Het vraagt specialistische kennis om uit te vinden wat de meest geschikte oplossingen zijn voor uw onderneming én uzelf. We staan u graag bij met raad en daad.

Lees meer over onze dienst Fiscaal & Financieel advies.

 

Ook interessant

Gerelateerde berichten Berichten

Blijf op de hoogte dankzij de inzichten van onze specialisten. Lees nieuws en blogs over ‘dienst’ die nieuwe invalshoeken bieden op actuele onderwerpen.